علل افسردگی زنان جوان ، رفتار ها و علل های این اتفاقات

علل افسردگی زنان جوان
علل افسردگی زنان جوان

علل افسردگی زنان جوان ، شاید یک شب کم خوابی باعث کاهش افسردگی روز بعد شود، ولی بنا بر مطالعه ای جدید، کم خوابی مزمن رابطه ای مستقیم و جدی با افزایش شدت افسردگی در زنان جوان دارد.

ادامه خواندن علل افسردگی زنان جوان ، رفتار ها و علل های این اتفاقات